Tours

San Antonio, Texas, United States

Jess Jordan is touring San Antonio, Texas, United States from September 23–25

Waco, Texas, United States

Jess Jordan is touring Waco, Texas, United States from September 26–27

Tampa, Florida, United States

Jess Jordan is touring Tampa, Florida, United States from October 1–8

Amarillo, Texas, United States

Jess Jordan is touring Amarillo, Texas, United States from October 10–15

Dallas, Texas, United States

Jess Jordan is touring Dallas, Texas, United States from October 16–18

Houston, Texas, United States

Jess Jordan is touring Houston, Texas, United States from November 7–9